Stichting Open Polders

Onze Stichting zet zich in voor behoud van het oorspronkelijk karakter van de Eilandspolder, en voor de instandhouding van dit natuurgebied. Open Polders wil dat er meer aandacht gegeven wordt aan de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het gebied om deze te beschermen en behouden.

Lees meer

Eilandspolder

kaart-eilandspolder

Notitie

In de notitie 'Ruimte voor natuur in de Eilandspolder' signaleert Open Polders positieve ontwikkelingen. Zicht op een beheerplan, toezien op rust en ruimte.

Ruimte voor natuur

Gebiedsvisie

Om een andere invalshoek onder de aandacht te krijgen hebben wij onze eigen gebiedsvisie met praktische inzichten en tips naar diverse instanties gestuurd.

Zuinig met de Eilandspolder

Streep door de PAS

Op 29 mei heeft de Raad van State een streep gehaald door de PAS: je kan ontwikkelingsruimte niet op voorhand weggeven als niet vooraf onomstotelijk vaststaat dat die ruimte met natuurherstelmaatregelen gerealiseerd is. De Eilandspolder wordt voortdurend belast met stikstof. Belangrijkste bronnen hiervoor zijn de intensieve veehouderij en het verkeer. Stikstof zorgt voor teveel voeding, waardoor bepaalde planten sneller groeien en andere weggedrukt worden. Dit tast de biodiversiteit ernstig aan.

Lees meer

Van PAS op de plaats naar vooruitschuiven

Op 7 november 2018 heeft het Europese Hof van Justitie een uitspraak gedaan over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Een systeem waarin op basis van aannames alvast stikstofruimte als ontwikkelingsruimte wordt weggegeven voor het uitbreiden van veestapels, aanleggen van wegen etc. Het Hof heeft geoordeeld dat deze methode juist is maar dat dit weggeven van ruimte pas kan als er daadwerkelijk ruimte is gecreëerd. Niet iets weggeven wat nog niet gerealiseerd is (zie punt 132 van de uitspraak). En daar zit het probleem, die ruimte is er toch echt niet. Ook niet door het nemen van herstelmaatregelen in de afgelopen jaren.

Lees meer

Natuurnetwerk

Op 25 juni 2018 buigt de commissie Natuur, Landbouw en Milieu van de Provincie Noord-Holland zich over een aantal (concept) wijzigingen van de PRV, de Provinciale Ruimtelijke Verordening. Een belangrijke verordening omdat bestemmingsplannen aan deze regelgeving en visie moeten voldoen. In deze verordening schetst de Provincie een beeld hoe (eenvoudig gezegd) het landschap eruit moet zien. Bureau Tauw heeft wat de Eilandspolder betreft een beschrijving van de Eilandspolder gegeven. Wat zijn de kenmerken van het gebied en welke waarden moeten beschermd worden in dit natuurgebied (Natuur Netwerk Nederland)? Alle documenten over deze concept-wijziging zijn op deze link onder agendapunt 9a in te zien. Een hoger waterpeil is niet alleen voor de natuur van belang maar verlaagt ook de CO2-uitstoot van het veengebied. 

Aanpassingen bestemmingsplan

herziening
Het bestemmingsplan Landelijk Gebied 2014 wordt door de gemeente Alkmaar aangepast en in overeenstemming gemaakt met diverse juridisch uitspraken uit de beginperiode van 2014. Een eerste concept is op deze webpagina van ruimtelijkeplannen.nl in te zien. In de bijbehorende toelichting van deze zelfde webpagina kunt u nalezen welke wijzigingen zijn aangebracht.
Wat de Eilandspolder betreft is het nu formeel vastgelegd dat de bouwvlakken voor diverse stallen in het Natura2000-gebied zijn geschrapt. Het blijft verstandig om wet- en regelgeving voor het gebied goed in de gaten te houden.

 

Plan voor een basketbalveld in Natura2000

Er is een plan om ‘een gazon’ (?) in het Natura2000-gebied nabij Noordeinde te verharden en om te toveren in een speelveld annex basketbalveld. De gazonnen in het natuurgebied liggen er dan ook mooi bij. Wie de aanvraag heeft ingediend is ons niet bekend maar ook dit plan volgen wij weer met grote interesse. De aanvraag kunt u op deze link nalezen.

Net zoals de loopbrug die van niets naar niets ging en voor vrijwel niemand zou worden aangelegd is ook met deze aanvraag voor een vergunning weer het bewijs geleverd dat de druk op het natuurgebied groot blijft. Enig respect voor het natuurgebied en haar grenzen lijkt ons terecht.

Mocht u meer ‘vreemde plannen’ tegenkomen (of horen) die ten koste gaan van het natuurgebied wilt u ons dan hierover informeren?

Plan voor aanleg van een ‘recreatieve loopbrug’ over de Beemsterringvaart afgeblazen

Op 21 maart 2017 heeft de gemeenteraad Beemster het plan voor de aanleg van een loopbrug over de Beemsterringvaart met 9 tegen 4 stemmen definitief afgeblazen. Behalve de Beemster Polderpartij (BPP) heeft elke politieke partij tegen dit plan gestemd.

Het plan dateerde al uit 2014 en werd sindsdien door onze Stichting met grote interesse gevolgd. De brug zou aan het einde van de Hobrederweg over de Beemsterringvaart moeten komen en precies halverwege het natuurgebied eindigen waar juist de meeste rust heerst. Van niets naar niets en vermoedelijk ook voor vrijwel niemand - zo luidt in het kort de samenvatting van de gemeenteraadsvergadering. Er werd tijdens het debat dan ook flink getwijfeld aan ‘nut & noodzaak’. U kunt het debat hier bekijken.

Sinds de komst van het beheerplan Natura 2000 voor de Eilandspolder in 2017 is er een verdere aanscherping van het provinciale beleid ten aanzien van (o.a.) verstoring van de natuur en aantasting van het leefgebied. Open Polders heeft met een zienswijze aan de gemeenteraad laten weten dat het voor deze brug onmogelijk lijkt om een vergunning te krijgen van de Provincie. Sterker nog: in de brief van november 2014 aan de gemeenteraad valt al te lezen dat er toen al een negatief advies lag vanwege verstoring van flora en fauna. Daarnaast twijfelden ook wij sterk aan nut & noodzaak en zijn wij, zoals bekend, tegen een verdere aantasting van het open landschap. Het verrast ons dan ook zeer dat een lokale partij als de Beemster Polder Partij geen enkele aandacht aan de schoonheid van het open landschap heeft besteed.

Gelukkig is het niet zover gekomen maar alertheid is nog steeds geboden!

Een voorbeeld zoals de BPP zich de brug had voorgesteld, uit de brief van november 2014 aan de gemeenteraad.
Denkt u de bomen en begroeiing even weg bij het open landschap in de Eilandspolder?

voorbeeld