Stichting Open Polders

Onze Stichting zet zich in voor behoud van het oorspronkelijk karakter van de Eilandspolder, en voor de instandhouding van dit natuurgebied. Open Polders wil dat er meer aandacht gegeven wordt aan de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het gebied om deze te beschermen en behouden.

Lees meer

Eilandspolder

kaart-eilandspolder

Gebiedsvisie

In februari 2011 hebben wij een eigen gebiedsvisie naar verschillende instanties gestuurd. Een poging om een andere invalshoek onder de aandacht te krijgen.

Zuinig met de Eilandspolder

Natuurboeren

Beleidsmakers, natuurbeschermers en –organisaties en agrariërs hebben verschillende gezichtspunten. Maar uiteindelijk moet het tot één, werkbaar plan komen.

Onderzoek

Pleidooi voor 'boeren voor natuur'


Hoe moet een natuurgebied als de Eilandspolder beheerd worden?

Beleidsmakers, natuurbeschermers en –organisaties en agrariërs hebben verschillende gezichtspunten. Maar uiteindelijk moet het tot één, werkbaar plan komen. Dit artikel is een in 2011 al eerder op onze website gepubliceerd. 

Een rapport uit 2011 van het wetenschappelijk bureau Alterra biedt handvaten. Het bepleit een systeem van natuurgerichte bedrijven. Ook Open Polders is hierover enthousiast en ziet mogelijkheden en een leidraad voor het beheer van de Eilandspolder. Bij natuurboeren is de bedrijfsvoering primair gericht op de natuur en het behoud van het landschap. Kernwoorden zijn: extensief, hoge waterstand en schrale percelen. Uiteraard krijgen boeren van dit bedrijfstype een passende vergoeding voor hun inspanningen voor natuur en landschap. De rapporteurs van Alterra vinden deze natuurgerichte bedrijven bij uitstek geschikt voor Natura 2000-gebieden, zoals de Eilandspolder.

download het rapport

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website 'boerenvoornatuur.nl', daar is ook de voortgang van het project te volgen met o.a. een rapportage uit januari 2018.

Intern salderen niet mogelijk

Johan Vollebroek heeft met het MOB op 12 maart een belangrijke rechtszaak gewonnen. Het gevolg van deze uitspraak is dat er geen natuurvergunning meer kan worden verleend als deze aanvraag gebaseerd is op emissiereductietechniek. Hiermee komt met een klap de interne saldering met zogenaamde Rav-codes tot stilstand.

"Onze bestuurders geloven vaak in luchtkastelen als het om milieutechniek gaat. Het heilige geloof in milieutechniek is een smoes om geen keuzes te hoeven maken. Met de uitspraak van de rechtbank wordt daar een einde aan gemaakt”

Lees meer

Streep door de PAS

Op 29 mei heeft de Raad van State een streep gehaald door de PAS: je kan ontwikkelingsruimte niet op voorhand weggeven als niet vooraf onomstotelijk vaststaat dat die ruimte met natuurherstelmaatregelen gerealiseerd is. De Eilandspolder wordt voortdurend belast met stikstof. Belangrijkste bronnen hiervoor zijn de intensieve veehouderij en het verkeer. Stikstof zorgt voor teveel voeding, waardoor bepaalde planten sneller groeien en andere weggedrukt worden. Dit tast de biodiversiteit ernstig aan.

Lees meer

Van PAS op de plaats naar vooruitschuiven

Op 7 november 2018 heeft het Europese Hof van Justitie een uitspraak gedaan over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Een systeem waarin op basis van aannames alvast stikstofruimte als ontwikkelingsruimte wordt weggegeven voor het uitbreiden van veestapels, aanleggen van wegen etc. Het Hof heeft geoordeeld dat deze methode juist is maar dat dit weggeven van ruimte pas kan als er daadwerkelijk ruimte is gecreëerd. Niet iets weggeven wat nog niet gerealiseerd is (zie punt 132 van de uitspraak). En daar zit het probleem, die ruimte is er toch echt niet. Ook niet door het nemen van herstelmaatregelen in de afgelopen jaren.

Lees meer

Natuurnetwerk

Op 25 juni 2018 buigt de commissie Natuur, Landbouw en Milieu van de Provincie Noord-Holland zich over een aantal (concept) wijzigingen van de PRV, de Provinciale Ruimtelijke Verordening. Een belangrijke verordening omdat bestemmingsplannen aan deze regelgeving en visie moeten voldoen. In deze verordening schetst de Provincie een beeld hoe (eenvoudig gezegd) het landschap eruit moet zien. Bureau Tauw heeft wat de Eilandspolder betreft een beschrijving van de Eilandspolder gegeven. Wat zijn de kenmerken van het gebied en welke waarden moeten beschermd worden in dit natuurgebied (Natuur Netwerk Nederland)? Alle documenten over deze concept-wijziging zijn op deze link onder agendapunt 9a in te zien. Een hoger waterpeil is niet alleen voor de natuur van belang maar verlaagt ook de CO2-uitstoot van het veengebied. 

Aanpassingen bestemmingsplan

herziening
Het bestemmingsplan Landelijk Gebied 2014 wordt door de gemeente Alkmaar aangepast en in overeenstemming gemaakt met diverse juridisch uitspraken uit de beginperiode van 2014. Een eerste concept is op deze webpagina van ruimtelijkeplannen.nl in te zien. In de bijbehorende toelichting van deze zelfde webpagina kunt u nalezen welke wijzigingen zijn aangebracht.
Wat de Eilandspolder betreft is het nu formeel vastgelegd dat de bouwvlakken voor diverse stallen in het Natura2000-gebied zijn geschrapt. Het blijft verstandig om wet- en regelgeving voor het gebied goed in de gaten te houden.