Gebiedsvisie

In februari 2011 hebben wij een eigen gebiedsvisie naar verschillende instanties gestuurd. Een poging om een andere invalshoek onder de aandacht te krijgen.

Zuinig met de Eilandspolder

Werk aan de natuur

Natuurboeren

Beleidsmakers, natuurbeschermers en –organisaties en agrariërs hebben verschillende gezichtspunten. Maar uiteindelijk moet het tot één, werkbaar plan komen.

Onderzoek

Onderzoek

Om de Eilandspolder te beheren op een wijze die past bij het karakter van het gebied, en die voldoet aan de wettelijke richtlijnen, is een aantal ingrijpende maatregelen nodig.

Alterra-onderzoek

Over Open Polders

Waar staat Open Polders voor?

Open Polders zet zich in voor behoud van het oorspronkelijk karakter van de Eilandspolder, en voor de instandhouding van dit natuurgebied met zijn unieke flora en fauna, en habitat. Open Polders wil dat er meer aandacht gegeven wordt aan de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het gebied om deze te beschermen en behouden.

Het gaat Open Polders niet alleen om de Eilandspolder zelf, maar ook om de directe omgeving daarvan. Die is immers van invloed op de natuur en ook het landschap van de Eilandspolder. Open Polders wil dat men het beleid meer als één geheel gaat zien. Niet één soort, de weidevogel, beschermen ten koste van andere bijzondere soorten. Niet één middel inzetten, agrarisch natuurbeheer en mozaïekbeheer, zonder acht te slaan op de ongewenste gevolgen voor andere soorten en planten, en voor het landschap als geheel.

Open Polders wil vooral dat er in deze polder geen onomkeerbare dingen gedaan worden vóórdat er een beheerplan in het kader van Natura 2000 is gemaakt voor de Eilandspolder. Open Polders wil daartoe samenwerken met de verschillende overheden, beroeps- en belangenorganisaties, en met organisaties die overeenkomstige doelen nastreven.